Algemene Voorwaarden

Gites les Veinards

www.ardeche-frankrijk.nl

Quartier Bruentet

info@ardeche-frankrijk.nl

07600 Vals les Bains

+ 31 6 48 410 410

FRANCE

+ 33 757 06 47 69

 

Artikel 1. Juridische verantwoordelijkheid van Dominique Fraiture en Anneke Fraiture-de Jong, hierna genoemd: de verhuurder

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil zoals bijvoorbeeld voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, virus-uitbraken, geweldplegingen of ander onverwachte gebeurtenissen die buiten de invloedsfeer van de verhuurder liggen. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit , indien dit het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van de apparatuur, leidingen etc. van de betreffende nutsbedrijven. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs

Een reservering is geldig vanaf het moment dat de verhuurder opdracht heeft ontvangen (per email of telefoon) om de accommodatie te verhuren.

Een reservering houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van de verhuurder zijn berekend in Euro’s en zijn per week of andere periode, zoals vermeld in de bevesting.  BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden zijn niet in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, linnenpakket, toeristenbelasting, aankomstdiner en huisdieren zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na de bevestigingsmail door de verhuurder ontvangen zijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij een boeking van 2 weken of meer kan er in 2 of 3 termijnen worden betaald. De 1e termijn dient na 4 maanden te worden voldaan en de laatste termijn 6 weken voor aankomst. 

Het restant moet altijd uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantieaccommodatie door de verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder een e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

4. Annulering door de huurder.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om eventueel een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Elke annulering van een boeking moet schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder worden gemeld.
Wij restitueren geen geld bij annulering van een omboeking. 

In geval van een annulering is restitutie alleen mogelijk indien de datum van de boeking en de datum van de annulering binnen 12 maanden plaatsvindt.

Annulering van een boeking is alleen mogelijk per mail of schriftelijk. Restitutie van de betaalde huurtermijnen vindt plaats conform onderstaande regeling:

·      Annulering tot 3 maanden voor de aankomstdatum 75% restitutie van het betaalde huurbedrag, minus € 75,- annuleringskosten

·      Annulering tot 2 maanden voor de aankomstdatum: 50% restitutie van het betaalde huurbedrag, minus € 75,- annuleringskosten

·      Annulering tot 1 maand voor de aankomstdatum 25% restitutie van het betaalde huurbedrag, minus € 75,- annuleringskosten

·      Annulering minder dan1 maand voor aanvang verblijf geen restitutie

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

5. Annulering door de verhuurder

Indien door onvoorziene omstandigheden de verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

6. Klachten en geschillen.

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning mondeling wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven of een e-mail waarvan de ontvangst wordt bevestigd. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands/Frans recht.

Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Franse kantongerecht (Tribunal d’instance) of de Franse Ardondisementsrechtbank (Tribunal de grande instance) afhankelijk van de financiële waarde van het geschil.

7. Omschrijving.

Alle losbladige informatie of informatie op de website of de advertenties van de verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is naar waarheid verstrekt en geeft de actuele staat van de accommodatie weer.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

8. Aankomst en vertrek.

De aankomst in de vakantiewoning vindt plaats vanaf 16.00 uur tenzij anders is overeengekomen. Indien door onvoorziene omstandigheden de aankomst op een andere dag moet plaatsvinden dan dient de huurder dit tijdig aan de contactpersoon ter plaatse te laten weten. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek. Een uur voor vertrek dient u contact op te nemen met de verhuurder die met u de accommodatie zal inspecteren op schade aan of vermissing van goederen of schade aan opstallen, beplantingen en/of andere voorzieningen op het gehuurde.

Indien de huurder zich onttrekt aan de sleuteloverdracht of voornoemde inspectie of om andere redenen niet bij de inspectie aanwezig kan zijn dan is de huurder aansprakelijk voor iedere schade die aan het gehuurde wordt vastgesteld en verklaart de huurder nu voor alsdan de aansprakelijkheid te erkennen zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. De verhuurder is dan gerechtigd de schade op de borgsom in te houden. Indien de borgsom niet toereikend is dan zal het restant van het schadebedrag aan de huurder worden gefactureerd en is de huurder gehouden deze factuur binnen 3 weken te voldoen.

9. Maximum aantal bewoners.

In de betreffende accommodatie mogen niet meer personen logeren zoals in de omschrijving van de accommodatie staat aangegeven. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de verhuurder de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

10. Huisdieren.

In de accommodatie gite Bruen is het toegestaan om een huisdier mee te nemen. Indien u meerdere huisdieren wenst mee te nemen dan dient u vooraf toestemming van de verhuurder te krijgen.

In de accommodatie gite la Volane en gite l’ Hirondelle zijn huisdieren niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch een huisdier in de woning is verbleven, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per huisdier, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

11. Waarborg.

In de reserveringsbevestiging per email staat ook een waarborgsom vermeld. De waarborgsom dient bij aankomst contant te worden voldaan. Het bedrag van de waarborgsom bedraagt € 150,- per accommodatie. Na afloop van de huurperiode, zal de waarborgsom worden verrekend met de bijkomende kosten, zoals schoonmaak, linnenpakket, diner en huisdier, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan het gehuurde zoals, de opstallen, inboedel en overige inrichting alsmede de tuin, tuinbeplanting. Eventuele vermiste goederen worden eveneens met de waarborg verrekend. Indien de schade de waarborgsom overstijgt dan dient de huurder het verschil binnen 21 dagen aan de verhuurder over te maken.

12. Bijkomende kosten zoals gas, electra en water

Voor het normale gebruik van gas, elektra en water zullen aan de huurder geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

13. Schoonmaak.

 Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan de verhuurder te melden.Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes en opgeruimd achter te laten.